ARTIFAC PRIVACYVERKLARING

Artifac B.V. alsmede onze partners 4Art en Gerstaecker verklaren uw persoonlijke gegevens alleen te verzamelen en te gebruiken om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Uw gegevens worden door ons uiterst vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld.

Voor het gebruik en de verwerking van uw gegevens nemen wij de geldende Europese wet- en regelgeving in acht, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van mei 2018. Waar van toepassing volgen wij aanvullende bepalingen zoals de Nederlandse wet die aan ons voorschrijft.

Onze registratie en verwerking van uw persoonlijke gegevens
Wij verzamelen geen onvrijwillig verkregen gegevens. Uw persoonlijke gegevens zoals die bij ons geregistreerd zijn, zijn enkel vrijwillig door uzelf aan ons verstrekt. U bent niet verplicht ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, maar vanzelfsprekend is dit tot op zekere hoogte wel noodzakelijk om gebruik te maken van onze dienstverlening. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming voor registratie en verwerking van uw persoonlijke gegevens weer in te trekken.

Wij beperken de registratie en verwerking van uw persoonlijke gegevens tot het minimum van wat wij nodig en gerechtvaardigd achten voor onze bedrijfsvoering. Hiertoe rekenen wij het volledige verkoopproces van artikelen uit onze winkel, door u geplaatste orders, de eventuele aflevering en de facturering ervan, als ook marketingactiviteiten voor Artifac B.V. als onderneming en ten behoeve van het door ons gevoerde assortiment.

Bij opname van uw persoonlijke gegevens in onze administratie (bijvoorbeeld bij de aanschaf van een vaste klantenkaart of het plaatsen van een bestelling) worden deze gekoppeld aan een klantnummer. Hiermee registreren wij uw aankoophistorie, mits de door u gekochte artikelen worden afgerekend onder vermelding van uw klantnummer dan wel op vertoon van uw vaste klantenkaart.

Bij onze marketingactiviteiten vindt mogelijk geautomatiseerde besluitvorming plaats (‘profiling’), op basis van bepaalde door uzelf aan ons verstrekte gegevens, als ook op basis van gegevens die wij herleiden uit uw aankoophistorie, mits deze bij ons bekend is.

Uw e-mailvoorkeuren
Als u aangegeven heeft prijs te stellen op onze (e-mail)nieuwsbrief, ontvangt u periodiek berichten van ons en mogelijk ook van onze partner Gerstaecker. Met deze berichten informeren u over speciale aanbiedingen, promoties en events in onze winkel. Onderaan iedere verzonden e-mail staat een link waarmee u te allen tijde uw e-mailvoorkeuren kunt beheren en uw abonnement op deze service desgewenst kunt beëindigen. NB: hiermee brengt u geen wijzigingen aan in onze basisadministratie van uw geregistreerde persoonlijke gegevens. Uw e-mailadres wordt niet uit onze systemen gewist. Zie verderop in deze privacyverklaring hoe u van uw recht gebruik kan maken om uw persoonlijke gegevens in te zien, te laten corrigeren, beperken of verwijderen.

Opslag, beveiliging en bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens
Wij waarborgen uw privacy door de opslag van uw persoonlijke gegevens op goed beveiligde computersystemen en/of afgesloten locaties in ons beveiligde bedrijfspand.
In het onwaarschijnlijke geval van een datalek of diefstal van onze administratie zullen wij alles in het werk stellen wat zich binnen onze mogelijkheden bevindt om eventuele herhaling te voorkomen.
De bewaartermijn van uw gegevens die wij hanteren, volgt de wettelijke normen die hiervoor gelden.

Inzage van uw persoonlijke gegevens door derden
Onze bedrijfsvoering vereist inzage van uw persoonlijke gegevens door een (beperkt) aantal externe partijen. Met al deze partijen hebben wij verwerkingsovereenkomsten, waarin de naleving van de wet- en regelgeving rondom uw privacy is vastgelegd.
Uitwisseling van uw persoonlijke gegevens met onze Duitse partner Gerstaecker geschiedt enkel via beveiligde internetverbindingen en/of encrypted e-mailverkeer.
Er vindt geen uitwisseling van gegevens plaats met andere partijen dan hierboven vermeld.

Uw gegevens inzien, corrigeren, beperken, of laten verwijderen
Wij streven er naar de door ons geregistreerde gegevens zo up-to-date mogelijk te houden.
Als klant en/of relatie van Artifac B.V. heeft u te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te laten corrigeren, te beperken, of te laten verwijderen. Als u van dit recht gebruik wenst te maken, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegegevens.

Klachten
Als u van mening bent dat wij niet juist omgaan met uw persoonlijke gegevens en uw privacy, kunt u zich wenden tot de Nederlandse toezichthouder in deze, de Autoriteit Persoonsgegevens, zie www. autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Meer informatie of vragen
Leest u s.v.p. ook onze leveringsvoorwaarden. Voor verdere vragen en/of aanvullende informatie kunt u zich richten tot onderstaande contactpersoon:

Artifac B.V.
De heer A. van Wijk
Noordwal 17
2513 EB Den Haag
T | 070 – 3461800
E | info@artifac.nl